FAGLIGE FORBEHOLD

Faglige forbehold – Diamantentreprenørsektionen

Nedenstående forbehold finder anvendelse, hvor ikke andet er bestemt i udbudsmaterialet:

Faglige forbehold ERHVERV:

1. Det påhviler bygherre/kunden at afsætte huller, skærelinjer mm.

2. Det forudsættes, at bygherren ved arbejder under jordskorpen forinden arbejdets opstart indhenter fyldestgørende oplysninger fra LER-registret og videregiver oplysninger til entreprenøren om eventuelle fremmedledninger, kabler mv.,
som der ikke allerede er fyldestgørende oplysninger om i udbudsmaterialet.

3. Bygherren indhenter særlige tilladelser , der er nødvendige for arbejdets udførelse.

4. Entreprenøren er ikke ansvarlig for skader på skjulte rør, kabler og installationer mv., som der ikke er givet fyldestgørende oplysninger om inden arbejdets udførelse.

5. Ved arbejde på bærende konstruktioner forudsættes at bygherre leverer statisk dokumentation for arbejdets udførsel.

Dansk Dia-Bor A/S samarbejdsbetingelser

Afsætning udføres af bygherre (kunde). Såfremt Dansk Dia-Bor A/S udfører afsætning for bygherre, udføres dette uden erstatningsansvar. (Ved afsætning forstås: cirkulære huller afsættes i centrum, med angivelse af hul diamanter. Ved ikke cirkulære huller afsættes samtlige hjørner).

Afspærring og afdækning for adgang og sikkerhed udføres af bygherre (kunde), med mindre andet er nævnt i tilbud.

Evt. skader på tekniske installationer, herunder også alarmer og sikringsinstallationer, eller følgeskader pga. skade på tekniske installationer (skjulte som synlige) forsaget ved boring eller skæring, er Dansk Dia-Bor A/S uvedkommende. Bygherre (kunde) skal af egen drift, afbryde relevante alarmer og installationer, som kan påvirkes af Dansk Dia-Bor A/S´s arbejde.

Skader på bygninger og inventar pga. skære/borevand er Dansk Dia-Bor A/S uvedkommende, dette er gældende trods vore eventuelle afdækninger.

Dansk Dia-Bor A/S har ikke ansvar for evt. ændringer af bygningens stabilitet og bæreevne.

Hvis ikke andet er nævnt i tilbuddet, er tilbuddet gældende 30 dage fra afgivelsesdato.

Betalingsbetingelser 14 dage fra fakturadato.

Med mindre andet er aftalt stiller kunden bankgaranti inden arbejdet påbegyndes.

Såfremt bygherre (kunde) ikke anviser deponeringssted for skærevand, anvendes så vidt muligt det nærmeste kloak/afløbsanlæg til bortledning af skærevand, uden ansvar forDansk Dia-Bor A/S.

Med mindre andet er nævnt i tilbuddet, er korrosionsbeskyttelse af overskåret armering ikke omfattet i tilbuddet.

Tilbud omfatter kun, de i tilbuddet nævnte arbejder, samt de fagligt relevante bi-arbejder til nævnte, med mindre andet er nævnt i tilbuddet.

I tilbuddet er der ikke indregnet udgifter til bearbejdelse eller deponering af bygningsdele indeholdende eller påført miljøfarlige stoffer, medmindre andet er nævnt i tilbuddet.

Hvis ikke andet er aftalt skal Dansk Dia-Bor A/S altid være omfattet af bygherres all-risk forsikring.